Description

Rodna diskriminacija se definiše kao „Svaka razlika, izuzeće ili ograničenje napravljeno na osnovu spola koje ima za posljedicu ili cilj ukidanje ili negiranje priznanja, uživanja ili ostvarivanja prava žena, bez obzira na njihov bračni status, a na osnovu ravnopravnosti muškaraca i žena, ljudskih prava i osnovnih sloboda na političkom, ekonomskom, socijalnom, kulturnom, građanskom ili bilo kom drugom polju” (Ujedinjene nacije (1979). Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama – član 1).

Additional notes and information

Diskriminacija može proizaći iz zakona (de jure) ili iz prakse (de facto). CEDAW konvencija (Konvencija o uklanjanju svih oblika diskriminacije nad ženama) prepoznaje i rješava oba oblika diskriminacije, bez obzira da li su oni sadržani u zakonima, politikama, postupcima ili praksi.