Description

jakékoli činění rozdílu, vyloučení nebo omezení na základě pohlaví, pokud jeho důsledkem nebo cílem je narušit nebo zrušit uznání, požívání nebo uplatnění lidských práv a základních svobod v politické, hospodářské, sociální, kulturní, občanské nebo jakékoli jiné oblasti ženami, bez ohledu na jejich rodinný stav, na základě rovnoprávnosti žen a mužů

Additional notes and information

Diskriminace může plynout z právních předpisů (právní diskriminace) nebo z praxe (skutečná diskriminace). Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW) uznává a řeší obě podoby diskriminace, ať už jsou zahrnuty v právních předpisech, v politikách, postupech, či v praxi.