Description

секоја дистинкција, исклученост или рестрикција по основ на пол, што влијае на, или има за цел да го попречи или поништи признавањето, уживањето или остварувањето на човековите права и основни слободи на жените во политичката, економската, социјалната, културната, граѓанската или која било друга сфера, независно од нивниот брачен статус, и врз основа на еднаквоста на мажите и жените

Additional notes and information

Дискриминацијата може да потекнува од законите (de jure) или од практиката (de facto). Конвенцијата ЦЕДАВ ги признава и разработува обете форми на дискриминација, независно дали е содржана во законите, политиките, процедурите или практиката.