Description

sedvänjor riktade mot en kvinna eller flicka som grundar sig i diskriminering på grund av kön, genus, ålder eller andra grunder, som ofta motiveras genom åberopande av sociokulturella och religiösa sedvänjor eller värderingar såväl som missuppfattningar avseende vissa missgynnade grupper av kvinnor och flickor

Additional notes and information

Skadliga sedvänjor syftar till att betona genusdimensionen hos våld och indikerar att kön- och genusrelaterade attityder och stereotyper, maktobalanser, ojämlikheter och diskriminering bevarar den utbredda förekomsten av sådan praxis, som i sig är en form av genusrelaterat våld eller innefattar våld eller tvång. De används dessutom ofta för att rättfärdiga könsrelaterat våld som en form av skydd eller kontroll av kvinnor och barn.
Utöver sedvänjor som är kopplad till tradition har även skadliga sedvänjor i samband med socialt fastställda uppfattningar om skönhet vuxit fram i den så kallade västvärlden. Många kvinnor och barn i samhällen runt om i världen genomgår i allt större utsträckning medicinsk behandling och/eller plastikkirurgi, ofta med betydande risker för deras fysiska hälsa, för att anpassa sig efter sådana sociala kroppsnormer. Många kvinnor och flickor utsätts även för press genom den kulturella besattheten av smalhet som ett kulturellt och sexuellt ideal vilket utsätter deras hälsa för risker genom att de kraftigt begränsar sitt kostintag. Detta har lett till en epidemi av ät- och hälsostörningar.