Description

centrum, ktoré poskytuje špecializované služby obetiam sexuálneho násilia, ako je kombinácia okamžitej lekárskej starostlivosti, posttraumatickej podpory a okamžité forenzné vyšetrenia na zhromažďovanie dôkazov potrebných na trestné stíhanie, ďalej dlhodobé psychologické poradenstvo a terapia, podpora obetiam počas súdnych konaní a iné formy praktickej pomoci

Additional notes and information

V normách uvedených v Dohovore Rady Európy o predchádzaní násiliu na ženách a domácemu násiliu a o boji proti nemu sa ustanovuje, že takéto centrá musia byť ľahko dostupné v dostatočnom počte a že ich služby sa budú vykonávať vhodným spôsobom. Na každých 200 000 obyvateľov musí pripadať aspoň jedno takéto centrum. Krízové centrá pre obete znásilnenia existujú v mnohých rôznych formách a zvyčajne ponúkajú dlhodobú pomoc. Na druhej strane, intervenčné centrá pre obete sexuálneho znásilnenia sa môžu špecializovať na okamžitú lekársku starostlivosť, vysokokvalitnú forenznú prax a krízovú intervenciu. Môžu sa zriadiť v nemocničnom prostredí s cieľom zabezpečiť vykonávanie lekárskych vyšetrení a postúpenie obeti špecializovaným centrám pre ženy.