Description

groep vrijwillige burgers zonder winstbejag, die grotendeels onafhankelijk is van de overheid, en georganiseerd is op lokaal, nationaal of internationaal niveau om problemen aan te pakken in het algemeen belang

Additional notes and information

NGO's worden erkend als belangrijke actoren uit de tertiaire sector binnen de terreinen van ontwikkeling, mensenrechten, humanitaire actie, gelijkheid van vrouwen en mannen, het milieu, en vele andere gebieden van overheidsoptreden. Op vrouwenproblematiek gerichte NGO's zijn vooral bekend om twee verschillende, maar vaak onderling verbonden soorten activiteit: de verlening van diensten aan vrouwen in nood, en de organisatie van publieke en beleidscampagnes bij het nastreven van de sociale hervorming die nodig is voor het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen. NGO's zijn ook actief in een groot aantal andere gespecialiseerde taken, zoals het opbouwen van een paritaire democratie, conflictoplossing, beleidsanalyse, onderzoek, en informatievoorziening. NGO's zijn belangrijke partners van overheden bij het streven naar gelijkheid van vrouwen en mannen. Door aan te geven hoe hun leden denken over zaken die van belang zijn voor de gelijkheid van vrouwen en mannen, voorstellen of suggesties te doen, samen te werken aan specifieke projecten, onderzoek te doen naar inhoudelijke kwesties, of, waar het gaat om de media, zichtbaarheid en legitimiteit te geven aan kwesties op het gebied van gelijkheid van vrouwen en mannen, spelen NGO's bij het bereiken van gelijkheid van vrouwen en mannen een rol die overheden moeten waarderen en aanmoedigen.