Description

Доброволна гражданска група с нестопанска цел, принципно независима от държавата, която е организирана на местно, национално или международно ниво, за да работи по въпроси, в полза на общественото благо.

Additional notes and information

Неправителствените организации са признати за ключови участници от третия сектор в контекста на развитието, правата на човека, хуманитарните действия, равенството между половете, околната среда и много други области на обществени дейности. Женските неправителствените организации са най-известни с два различни, но често взаимосвързани вида дейност: предоставяне на услуги на нуждаещи се жени и организиране на застъпничество за политики и обществени кампании за постигане на социалната трансформация, в полза на постигането на равенство между половете. НПО също са активни в широк набор от други специализирани роли, като например изграждането на паритет на демокрацията, разрешаването на конфликти, анализа на политиките, научните изследвания и предоставянето на информация. НПО са основни партньори на правителствата в постигането на равенство между половете. Като представят мненията на членовете си по въпроси, свързани с равенството между половете, като правят предложения, като си сътрудничат по специфични проекти, провеждат научни изследвания по съществени въпроси или, в контекста на медиите, дават видимост и легитимност на въпросите, свързани с равенството между половете, НПО изпълняват роля в постигането на равенство между половете, която трябва да бъде оценявана и насърчавана от държавите.