Description

права, особено придонеси за социјално осигурување и живеалиште, што му следуваат на поединецот, но што произлегуваат од сродството со друго лице и зависат од него, најчесто во вид на родителство, брак или кохабитација

Additional notes and information

Изведените права може да бидат клучно прашање при разделба или развод: затоа, некои држави воведоа одредби за поделба на правата на пензија. Пензиите од починат осигуреник исто така претставуваат важен ресурс за жените, кои имаат подолг животен век од мажите, и кои можеби се откажале од својата работа заради пружање нега, па затоа не се квалификуваат самите да остварат право на пензија.