Description

Всички форми на социални действия, извършвани от лица или групи, които нито са свързани с държавата, нито са управлявани от нея.

Additional notes and information

Гражданското общество включва всички организационни структури (организации на гражданското общество), чиито членове обслужват общия интерес в демократичния процес като поемат ролята на медиатор между публичните органи и гражданите. Организациите и групите, които се борят за насърчаване на равенството между половете, зачитането на правата на жените и тяхната защита, са съществен компонент на управлението, чието задължение е да държат отговорни вземащите решения.