Description

сите видови општествени дејствија што ги вршат поединци или групи што не се поврзани со државата, ниту пак се раководени од неа

Additional notes and information

Граѓанското општество ги подразбира сите организациски структури (граѓански организации) чии членови му служат на општиот интерес преку демократски процес, и што ја преземаат улогата на посредник меѓу јавните власти и граѓаните. Организациите и групите што се залагаат за промовирање родова рамноправност, почитување на човековите права на жените и нивната одбрана, се суштинска компонента на управувањето што бара одговорност од властите.