Description

Изграждане и/или подобряване на знанията, уменията и способностите на лица, институции, групи и организации да изпълняват функции, да разрешават проблеми и да поставят и постигат цели в областта на равнопоставеността на половете с цел постигане на устойчива промяна.

Additional notes and information

Най-подходящият пример е изграждането на капацитет за практическо и ефективно вземане предвид на перспективата пол и равенството на половете във всички области и на всички нива, където е приложимо, като се използват възможно най-много техники и инструменти и се привличат възможно най-много участници. Развитието на компетентностите на отделните хора за промяна на системата, която ще позволи да се случат и процесите на промяна в институциите.