Description

indivīdu, iestāžu, grupu un organizāciju zināšanu, prasmju un spēju veidošana un/vai attīstīšana, lai ilgtspējīgi un transformatīvi pildītu funkcijas, risinātu problēmas un izvirzītu un sasniegtu mērķus dzimumu līdztiesības jomā

Additional notes and information

Spēju veidošana, lai praktiski un efektīvi iekļautu dzimumu līdztiesības aspektu vai dzimumperspektīvu visās attiecīgajās jomās un visos līmeņos, iesaistot pēc iespējas vairāk metožu un rīku, kā arī dalībnieku visizplatītākajā spēju veidošanas paraugā. Indivīdu kompetenču pilnveide un izmaiņas sistēmā, kas veicina pārmaiņu procesus un to rezultātus iestādēs.