Description

ernstige misdaad en grove schending van mensenrechten bestaande uit het werven, vervoeren, overbrengen van en het bieden van onderdak aan of het opnemen van personen, door dreiging met of gebruik van geweld of andere vormen van dwang, ontvoering, bedrog, misleiding, machtsmisbruik of misbruik van een kwetsbare positie of het verstrekken of in ontvangst nemen van betalingen of voordelen teneinde de instemming van een persoon te verkrijgen die zeggenschap heeft over een andere persoon, ten behoeve van uitbuiting. Uitbuiting omvat in ieder geval de uitbuiting van prostitutie van anderen of andere vormen van seksuele uitbuiting, gedwongen arbeid of diensten, slavernij of praktijken die vergelijkbaar zijn met slavernij, onderworpenheid of de verwijdering van organen

Additional notes and information

Mensenhandel vindt plaats in uiteenlopende situaties en er zijn gewoonlijk veel verschillende partijen bij betrokken, waaronder familieleden, lokale tussenpersonen, internationale criminele netwerken en immigratieautoriteiten. Mensenhandel komt voor tussen landen en binnen landen.