Description

регрутирање, превоз, пренос, чување или прием на лица, вклучително и размена и пренос на контрола врз тие лица, по пат на закана или употреба на сила или други форми на присила, грабнување, измама, лага, злоупотреба на моќ или на положба на ранливост, или давање или примање уплати или бенефиции за да се добие согласност од лицето што има контрола над друго лице заради експлоатација

Additional notes and information

Експлоатацијата вклучува барем експлоатација на проституирањето на други лица, или други форми на сексуална експлоатација, присилен труд или услуги, вклучително и просење, ропство или практики слични на ропство, слугување или експлоатација за криминални активности или отстранување органи. Трговијата заради сексуална експлоатација е најчесто пријавуваната форма на трговија со луѓе во Европската Унија. Тоа е форма на родово базирано насилство што непропорционално ги засега жените.