Description

organ med uppdraget att främja jämställdhet och att stödja integreringen av ett jämställdhetsperspektiv i allmän politik inom samtliga områden, vilka vanligtvis består av ett centralt regeringsorgan tillsammans med en struktur för jämställdhetsintegrering mellan ministerier samt kontaktpersoner eller kontaktpunkter som ansvarar för jämställdhetsintegrering vid ministerier

Additional notes and information

Den övergripande strukturen kan inbegripa organ på olika styrningsnivåer, nationell, regional och lokal, och andra statliga institutioner utöver regeringar, i synnerhet på parlamentsnivå, samt oberoende byråer och andra organ, såsom jämställdhetsorgan och/eller ombudsmän, som antingen kan vara specifikt inriktade på jämställdhet eller av ett mer allmänt slag, med kompetens att ta emot och analysera klagomål om diskriminering på grundval av kön och genus.