Description

orgány pověřené prosazováním genderové rovnosti a podporováním genderového mainstreamingu do politik ve všech oblastech; zpravidla se jedná o ústřední vládní orgán doplněný o koordinační struktury pro spolupráci ministerstev při genderovém mainstreamingu a o kontaktní osoby nebo koordinátory/koordinátorky, jež odpovídají za začleňování genderový mainstreaming na úrovni ministerstev

Additional notes and information

Celková struktura může být tvořena orgány na různých úrovních státní správy (národní, regionální a místní) a kromě vlády také dalšími státními institucemi, zejména na parlamentní úrovni, a dále nezávislými úřady a dalšími orgány, jako jsou například orgány pro rovnost žen a mužů anebo ombudsman či ombudsmanka, přičemž tyto orgány se mohou věnovat buď výhradně otázkám genderové rovnosti, nebo mohou mít obecnější určení a zároveň být pověřeny, aby přijímaly a přezkoumávaly stížnosti ohledně diskriminace na základě pohlaví a genderu.