Description

orgány poverené presadzovaním rodovej rovnosti a podporou uplatňovania rodového hľadiska vo všeobecných politikách vo všetkých oblastiach, ktoré sú zvyčajne tvorené ústredným vládnym orgánom doplneným o medzirezortnú koordinačnú štruktúru uplatňovania rodového hľadiska a kontaktné osoby alebo kontaktné miesta zodpovedné za uplatňovanie rodového hľadiska na ministerstvách

Additional notes and information

Celková štruktúra môže zahŕňať orgány na rôznych úrovniach správy − vnútroštátnej, regionálnej a miestnej − a iné štátne inštitúcie mimo vlád, najmä na parlamentnej úrovni, ako aj nezávislé agentúry a iné orgány, napr. orgány pre rodovú rovnosť a/alebo ombudsmani, môže byť špecifická pre rodovú rovnosť alebo všeobecnejšiu povahu s právomocou prijímať a posudzovať sťažnosti týkajúce sa diskriminácie na základe pohlavia a rodu.