Description

Institucionalni kapacitet za uključivanje rodnih pitanja odnosi se na potencijal institucije da ispuni svoje obaveze uključivanja rodno osviještene politike i na njenu sposobnost identifikovanja i rješavanja problema povezanih sa provođenjem takve politike.

Additional notes and information

Takav kapacitet uključuje skup funkcionalnih uslova koji omogućavaju razradu i primjenu programa sa boljim učinkom.