Description

jakákoli kombinace různých forem diskriminace na základě pohlaví, rasového nebo etnického původu, náboženského vyznání nebo přesvědčení, zdravotního postižení, věku, sexuální orientace, genderové identity či jiných vlastností, jakož i diskriminace, jíž jsou vystaveny osoby, které mají (nebo se má za to, že mají) uvedené vlastnosti

Additional notes and information

Termín „vícenásobná diskriminace“ je používán jako zastřešující, neutrální označení všech případů diskriminace, k níž dochází z více než jednoho důvodu. Tento jev může mít dvojí podobu. Za prvé dochází ke „kumulativní diskriminaci“, v rámci které k diskriminaci dochází na základě několika samostatně působících důvodů. Za druhé může docházet k „intersekcionální diskriminaci“, kdy se dva nebo více důvodů diskriminace navzájem ovlivňují takovým způsobem, že je nelze oddělit. Ženy z určitých znevýhodněných skupin jsou ohroženy nerovným zacházením ve větší míře, protože mají soubor vlastností, jež se mohou stát spouštěčem diskriminace, a vícenásobná diskriminace je postihuje jinak nebo v jiné míře než muže náležející do stejné skupiny (například sterilizace romských žen bez jejich souhlasu).