Description

Всяка комбинация на форми на дискриминация срещу лица въз основа на пол, раса или етнически произход, религия или вяра, увреждане, възраст, сексуална ориентация, полова идентичност или други основания, включително на дискриминация, изпитвана от тези, за които се предполагат тези основания.

Additional notes and information

Терминът „множествена дискриминация“ се използва като основно неутрално понятие за всички случаи на дискриминация въз основа на няколко дискриминационни основания. Това явление може да се прояви по два начина. На първо място като „допълнителна дискриминация“, при която дискриминацията е въз основа на няколко отделно действащи основания. На второ място като „множествена дискриминация“, при която две или повече основания са неразривно свързани. Жените, които принадлежат към определени групи в неравностойно положение, са в по-висок риск от подлагане на неравно третиране поради това, че притежават комбинация от характеристики, които могат да породят дискриминация, и са засегнати от множествена дискриминация по различни начини или в различна степен от мъжете, които принадлежат към същите групи (например стерилизация на жените ромки без тяхното съгласие).