Description

целосното и еднакво учество на жените во политичкиот, граѓанскиот, економскиот, социјалниот и културниот живот, на национално, регионално и меѓународно ниво, и искоренувањето на сите форми на дискриминација заснована на полот претставуваат приоритетни цели на меѓународната заедница

Additional notes and information

Човековите права на жените и девојчињата е неотуѓив, составен и неделив дел од универзалните човекови права