Description

Пълноценното и равно участие на жените в политическия, гражданския, икономическия и културня живот на национално, регионално и международно равнище и премахването на всички форми на дискриминация, основана на пола, са приоритетни цели на международната общност.

Additional notes and information

Правата на човека на жените и момичетата са неотменима и неразделна част от универсалните права на човека.