Description

Људска права жена и девојака су неотуђиви, интегрални и недељиви део универзалних људских права.

Additional notes and information

Потпуно и равноправно учешће жена у политичком, грађанском, економском, социјалном и културном животу на националном, регионалном и међународном нивоу и искорењивање свих облика дискриминације на основу пола, приоритетни су циљеви међународне заједнице.