Description

situacija u kojoj nema izravne ili neizravne diskriminacije na temelju spola i roda, uključujući i manje povoljno postupanje prema ženama zbog, primjerice, trudnoće i majčinstva

Additional notes and information

Povoljnije odredbe koje se tiču zaštite žena u slučajevima trudnoće i majčinstva i pozitivne mjere kojima je cilj postizanje znatne rodne ravnopravnosti nisu u suprotnosti s načelom jednakog postupanja.