Description

Липса на пряка или косвена дискриминация въз основа на пола, включително по-малко благоприятно третиране на жените, например на основание бременност или майчинство.

Additional notes and information

По-благоприятните разпоредби относно защитата на бременните жени и майките, както и насърчителните мерки, насочени към постигане на реално равенство между половете, не противоречат на принципа на равно третиране.