Description

Princip jednakog postupanja znači da ne smije biti direktne ili indirektne diskriminacije na osnovu spola i roda, uključujući manje povoljan tretman žena zbog trudnoće i majčinstva.

Additional notes and information

Povoljnije odredbe koje se tiču zaštite žena u vezi sa trudnoćom i majčinstvom i pozitivne mjere koje imaju za cilj postizanje stvarne rodne ravnopravnosti nisu u suprotnosti sa načelom jednakog tretmana.