Description

interesat e identifikuara nga gratë si rezultat i statusit të tyre shoqëror të nënshtruar që tentojnë të sfidojnë ndarjet gjinore të punës, pushtetit dhe kontrollit, normave dhe roleve të përcaktuara tradicionalisht. ISGj-të ndryshojnë sipas konteksteve të veçanta dhe mund të përfshijnë çështje të tilla si të drejtat ligjore, dhuna në familje, pagat e barabarta dhe kontrolli i grave mbi trupat e tyre.