Description

metoda genderového mainstreamingu, která problematiku genderové rovnosti začleňuje do cílů hodnocení, ale také do metodiky hodnocení, do přístupů k hodnocení a do jejich uplatňování

Additional notes and information

Sledování a hodnocení zohledňující genderovou rovnost se používá tam, kde je třeba zjistit, zda určitý program zohledňuje různé priority a potřeby žen a mužů, posoudit, zda má dopad na genderové vztahy, a zjistit, které aspekty genderové rovnosti je třeba zapracovat do monitorovacích a hodnotících systémů. Výslovné začlenění cílů genderové rovnosti ve fázi plánování také posiluje odpovědnost ve smyslu pokroku dosaženého v otázkách genderové rovnosti. Účinné sledování a hodnocení zohledňující genderovou rovnost musí zahrnovat jak kvalitativní, tak kvantitativní údaje, které hodnotí dopad na genderové vztahy. Bez dostatečného množství údajů je smysluplná analýza dopadu na genderovou rovnost velmi obtížná. Z toho zároveň vyplývá, že přinejmenším shromažďování, předkládání a analýza veškerých údajů by měly probíhat v rozčlenění podle pohlaví.