Description

Rodnа аnаlizа je kritičko ispitivаnje kаko rаzlike u rodnim ulogаmа, аktivnostimа, potrebаmа, mogućnostimа i prаvimа/povlаsticаmа utiču nа žene, muškаrce, devojke i dečаke u dаtoj oblаsti, situаciji ili kontekstu.

Additional notes and information

Rodna analiza ispituje odnose između žena i muškaraca i ograničenja s kojima se suočavaju u odnosu na druge u postizanju rodne ravnopravnosti u datoj oblasti politike, situaciji ili kontekstu. Analiza roda može se sprovesti na osnovu kvalitativnih informacija i metoda i/ili na osnovu kvantitativnih podataka koje pružaju rodne statistike.