Description

socialt konstruerade egenskaper i relation till, och möjligheter utifrån, föreställningar om kvinnligt och manligt samt relationen mellan mellan kvinnor och män, flickor och pojkar, samt relationen mellan kvinnor och mellan män

Additional notes and information

Dessa egenskaper, möjligheter och förhållanden är socialt konstruerade och inlärda under olika socialiseringsprocesser. De är kontext- och tidsberoende och kan förändras. Genus avgör vad som är förväntat, tillåtet och önskvärt av en kvinna eller en man i en given kontext. I de flesta samhällen föreligger skillnader och ojämlikheter mellan kvinnor och män när det gäller ansvarstilldelning, vad som görs, tillgången till och kontroll över resurser samt möjligheter till beslutsfattande. Genus är en del av en större sociokulturell kontext. Andra viktiga kriterier i sociokulturella analyser inbegriper klass, ras, fattigdomsnivå, etnisk grupp och ålder. Könade föreställningar och förväntningar leder ofta till att kvinnor blir missgynnade när det gäller det reella åtnjutande av rättigheter, såsom friheten att handla och att erkännas som självständiga, fullt kapabla vuxna, att delta fullt ut i den ekonomiska, sociala och politiska utvecklingen och att fatta beslut som rör deras omständigheter och villkor. Genus är även en viktig begrepp att förstå ur en könsidentitetskontext.