Description

naiseks ja meheks olemisele, naiste ja meeste ning tüdrukute ja poiste suhetele ning naistevahelistele ja meestevahelistele suhetele omistatavad sotsiaalsed atribuudid ja võimalused

Additional notes and information

Sugudele omistatavad omadused, võimalused ja suhted on sotsiaalselt konstrueeritud ning need õpitakse selgeks sotsialiseerumise käigus. Need muutuvad ajas ja ruumis. Sugu määrab, mis on konkreetses olukorras naisele või mehele lubatud ja tema juures väärtustatud. Enamikus ühiskondades on naiste ja meeste vahel erinevused ja ebavõrdsused, mis puudutavad nende kohustusi, tegevusi ja ligipääsu ressurssidele ning nende kontrolli- ja otsustusvõimalusi. Sugu on osa laiemast sotsiaalkultuurilisest kontekstist. Sotsiaalkultuurilise analüüsi teised olulised kriteeriumid on klass, nahavärv, vaesus, rahvus ja vanus. Soopõhised eeldused ja ootused seavad üldiselt naised ebasoodsamasse olukorda õiguste tegelikul kasutamisel, nt vabadus tegutseda ja olla tunnustatud kui iseseisev ja võimekas täiskasvanu, osaleda täielikult majanduslikus, sotsiaalses ja poliitilises arengus ning teha otsuseid oma olude ja tingimuste kohta. Sugu on oluline termin, mida tuleb mõista ka sooidentiteedi kontekstis.