Description

atributet shoqërore dhe mundësitë që lidhen me të qenit femër dhe mashkull dhe me marrëdhëniet midis grave dhe burrave dhe vajzave dhe djemve, si dhe për marrëdhëniet midis grave dhe atyre midis burrave

Additional notes and information

Këto atribute, mundësi dhe marrëdhënie janë ndërtime shoqërore dhe mësohen përmes proceseve të shoqërizimit. Ato janë specifike për kontekstin dhe kohën, dhe të ndryshueshme. Gjinia përcakton atë që pritet, lejohet dhe vlerësohet tek një grua ose një burrë në një kontekst të caktuar. Në shumicën e shoqërive, ekzistojnë dallime dhe pabarazi midis grave dhe burrave në përgjegjësitë e caktuara, aktivitetet e ndërmarra, qasjen dhe kontrollin mbi burimet, si dhe mundësitë e vendimmarrjes. Gjinia është pjesë e kontekstit më të gjerë socio-kulturor. Kritere të tjera të rëndësishme për analizën socio-kulturore përfshijnë klasën, racën, nivelin e varfërisë, grupin etnik dhe moshën. Supozimet dhe pritjet e bazuara në gjini i vendosin gratë në një disavantazh në lidhje me gëzimin thelbësor të të drejtave, të tilla si liria për të vepruar dhe për t'u njohur si të rritur të pavarur, plotësisht të aftë, për të marrë pjesë plotësisht në zhvillimin ekonomik, shoqëror dhe politik dhe marrin vendime në lidhje me rrethanat dhe kushtet e tyre. Gjinia është gjithashtu një term i rëndësishëm për t'u kuptuar në kontekstin e identitetit gjinor.