Description

Набор от различни понятия за значението на това да бъдеш жена, включително модели на поведение, свързани с предполагаемото място на жената и нейните роли, както и отношенията между половете.

Additional notes and information

Това включва поставяне под въпрос на ценностите и нормите, които традиционно се отнасят към поведението на жените в дадено общество, откриването и полагането на усилия за разрешаване на проблеми, свързани с подчинението на жените и момичетата, както и борба с дискриминационните стереотипи по пол, които поддържат неравенствата по пол.