Description

en uppsättning föreställningar om vad det innebär att vara kvinna, inbegripet beteendemönster med koppling till en kvinnas uppfattade plats i en given uppsättning könsroller och könsrelationer

Additional notes and information

Det inbegriper att ifrågasätta värderingar och normer som traditionellt associeras med kvinnors beteende i ett visst samhälle, att identifiera och ta itu med frågor som rör kvinnors och flickors underordnade ställning samt därtill relaterade diskriminerande könsstereotyper som upprätthåller ojämställdhet