Description

súbor rôznych pojmov, ktoré vypovedajú o tom, čo znamená byť ženou, vrátane vzorov správania spojených s predpokladaným miestom žien v danom súbore rodových rolí a vzťahov

Additional notes and information

Zahŕňa spochybňovanie hodnôt a noriem, ktoré sa tradične vzťahujú na správanie žien v danej spoločnosti, identifikovanie a riešenie otázok súvisiacich s podriadenosťou žien a dievčat, ako aj súvisiace diskriminačné rodové stereotypy, ktoré podporujú rodovú nerovnosť.