Dalyvavimu grindžiamas požiūris į lyčių aspekto integravimą padeda priimti sprendimus vadovaujantis proporcingumo ir subsidiarumo principais ir remiantis asmenų, kuriems politika daro poveikį ar kurie įgyvendina politiką, įrodymais, patirtimi ir nuomonėmis.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis leidžia skaidriau, tikslingiau ir nuosekliau kurti ES įstatymus ir politiką. Konsultacijos kartu su poveikio vertinimu, įvertinimu ir ekspertize yra svarbiausia priemonė siekiant skaidraus ir informacija pagrįsto politikos formavimo. Jos padeda priimti sprendimus vadovaujantis proporcingumo ir subsidiarumo principais ir remiantis asmenų, kuriems politika daro poveikį ar kurie įgyvendina politiką, įrodymais, patirtimi ir nuomonėmis. Suinteresuotosios šalys apima lyčių lygybės ekspertus, moterų organizacijas, kitas pilietinės visuomenės organizacijas ir socialinius partnerius.

Konsultacijos su suinteresuotosiomis šalimis yra dalyvavimu grindžiamo požiūrio į lyčių aspekto integravimą dalis. Glaudūs ryšiai su visomis politikos srities suinteresuotosiomis šalimis būtini per visą politikos ciklą, atsižvelgiant į įvairių tikslinių grupių problemas, lūkesčius ir nuomones. Rekomenduojama politikos procesuose įtvirtinti suinteresuotųjų šalių dalyvavimo ir konsultacijų galimybes bei sistemas.

How does the European Commission consult with stakeholders?