Atsakomybės apribojimas: šis dokumentas parengtas tik informaciniais tikslais. Jis neturi teisinės galios. Tik skelbimai dėl laisvų darbo vietų gali būti laikomi galutiniais.

Ar EIGE yra Europos Sąjungos (ES) institucija?

Taip. Pagal Europos viešąją teisę EIGE yra nepriklausoma ES agentūra, turinti juridinio asmens statusą. EIGE institutas buvo įsteigtas Europos Parlamentui ir Tarybai 2006 m. gruodžio 20 d. priėmus reglamentą (EB) Nr. 1922/ 2006. Pirmoji instituto direktorė buvo paskirta 2009 m. balandžio 16 d., o pirmoji metinė darbo programa patvirtinta 2010 m. balandžio 28 d.

Kiek žmonių dirba institute?

2014 m. gruodžio 31 d. duomenimis, EIGE dirbo 46 darbuotojai, įskaitant deleguotuosius nacionalinius ekspertus ir stažuotojus.

Kur įsikūręs institutas?

Nuo 2010 m. kovo mėn. EIGE įkurtas Lietuvos sostinėje. Jo oficialus adresas: Gedimino pr. 16, Vilnius LT-01103.

Kokia įdarbinimo institute tvarka?

Atrankos procedūros ir įdarbinimo sąlygos aiškiai nurodytos kiekviename instituto skelbime apie laisvą darbo vietą. Naujus darbuotojus skiria direktorė, remdamasi rezervo sąrašais, kurie sudaromi po kiekvienos atrankos procedūros. Prašymai, kurie neatitinka reikalavimų, nurodytų konkrečiame darbo skelbime (pvz., neišsamūs prašymai, prašymai, pateikti po nurodyto termino, prašymai, neatitinkantys nustatytų kriterijų), yra nepriimami.

Kokie atrankos kriterijai taikomi?

Pareiškėjai įtraukiami į galutinį sąrašą remiantis tinkamumo kriterijais ir pagrindiniais reikalavimais, įskaitant darbo pasiūlyme nurodytus konkrečius gebėjimus ir įgūdžius.

Esu šalies, kuri nėra Europos Sąjungos (ES) valstybė narė, pilietis. Ar mano prašymas vis tiek būtų svarstomas?

Teisę teikti prašymus dėl darbo vietos EIGE turi tik asmenys, iki nurodyto prašymų teikimo termino pabaigos turintys ES valstybės narės pilietybę. Tais atvejais, kai į tam tikras pareigas priimami pareiškėjai iš narystei ES besirengiančių šalių ir Europos laisvosios prekybos asociacijos šalių, tai nurodoma skelbime dėl laisvos darbo vietos.

Ar visi prašymai nagrinėjami vienodai?

Taip. Institutas laikosi lygių galimybių politikos ir vienodai nagrinėja visus prašymus. EIGE įsipareigojęs užtikrinti lygias galimybes savo darbuotojams per įdarbinimo praktiką, politiką ir procedūras. Institutas taip pat įsipareigojęs užtikrinti darbo aplinką, kurioje atsižvelgiama į skirtumus dėl lyties, civilinės padėties, amžiaus, negalios (fizinių ir (arba) jutiminių skirtumų, kurie nekliudo darbui), seksualinės orientacijos, tautinės kilmės, religinių ar filosofinių įsitikinimų.

Mokslo laipsnis man suteiktas šalyje, kuri nėra ES valstybė narė. Ar aš vis tiek turiu teisę teikti prašymą dėl laisvos darbo vietos institute?

Taip, jei jūsų turimas laipsnis yra oficialiai pripažįstamas ES valstybėje narėje.

Ar kreipiantis dėl darbo EIGE taikomas amžiaus apribojimas?

Tarnybos nuostatuose nustatyta privaloma 65 metų pensinio amžiaus riba. Kandidatai, kuriems dar nėra tiek metų, turi teisę teikti prašymus.

Kokia kalba turėčiau pateikti prašymą dėl laisvos darbo vietos institute?

Anglų kalba yra pagrindinė instituto darbo kalba, todėl pareiškėjai kviečiami teikti prašymus anglų kalba, net jei jie taip pat moka bet kurią kitą oficialią ES kalbą.

Kiek laiko trunka atrankos procedūra?

Nuo naujos laisvos darbo vietos paskelbimo iki sprendimo priimti kandidatą paprastai praeina apie 90 dienų. Šiam laikotarpiui įtakos turi pateiktų prašymų kiekis ir kokybė.

Ar atsiųsite patvirtinimą, kad mano prašymas dėl laisvos darbo vietos institute buvo gautas?

Automatinis atsakymas išsiunčiamas į kiekvieną el. laišką, gautą darbo skelbime nurodytoje pašto dėžutėje. Jeigu siunčiant prašymą iškilo kokių nors problemų, el. paštu eige.hr@eige.europa.eu paprašykite patvirtinimo, kad jūsų prašymas buvo gautas.

Apgailestaujame, bet dėl didelio prašymų kiekio susisiekiama tik su į pokalbį atrinktais kandidatais.

Norėčiau pretenduoti į kelias laisvas darbo vietas, paskelbtas EIGE interneto svetainėje. Ar galiu užpildyti tik vieną prašymo formą, kurioje nurodyčiau visas dominančias darbo vietas?

Ne. Kandidatai turi užpildyti atskiras prašymo formas kiekvienai darbo vietai, į kurią pretenduoja.

Kada galiu tikėtis sulaukti kvietimo į darbo pokalbį?

Kiek laiko užtruks, kol pareiškėjai bus pakviesti į darbo pokalbį, priklauso nuo pateiktų prašymų kiekio, nes kiekvienas jų yra atidžiai nagrinėjamas. Turėkite omenyje, kad kartais vienu metu skelbiamos kelios laisvos darbo vietos. Nepaisant to, kvietimai paprastai išsiunčiami per mėnesį nuo prašymų teikimo termino pabaigos.

Kada vyks darbo pokalbiai ir testai raštu?

Pokalbių ir testų datas pakviestiems kandidatams pranešime maždaug prieš tris savaites, kad jie galėtų susiplanuoti kelionę.

Ar mano kelionės išlaidos bus kompensuotos, jei būsiu pakviestas (-a) į darbo pokalbį?

Kandidatams, kurių oficiali gyvenamoji vieta yra toliau nei 150 km atstumu nuo Vilniaus, kelionės išlaidos bus kompensuotos pagal EIGE kelionės išlaidų kompensavimo taisykles. Į pokalbį pakviesti kandidatai bus supažindinti su šiomis taisyklėmis.

Ar galiu pateikti neprašytą / savanorišką prašymą dėl darbo vietos, apie kurią nepaskelbta?

Institutas tokių prašymų nenagrinėja. Nagrinėjami tik prašymai dėl paskelbtų laisvų darbo vietų. Kai atsiranda laisvų darbo vietų, apie jas paskelbiama EIGE interneto svetainėje.

Kur skelbiamos EIGE laisvos darbo vietos?

Skelbimai apie laisvas darbo vietas EIGE skelbiami instituto interneto svetainėje adresu /about-eige/recruitment ir EPSO interneto svetainėje adresu http://europa.eu/epso/aply/toay/temporary_en.htm. Siekiant, kad kuo daugiau žmonių pamatytų darbo skelbimus, gali būti naudojamasi ir kitomis svetainėmis.

Kur galėčiau rasti išsamesnės informacijos apie pareigų lygius, darbo užmokestį ir išmokas?

Išsamesnės informacijos galite rasti čia: http://ec.europa.eu/civil_service/job/official/index_en.htm#4.

Ar Institutas siūlo stažuotes?

Taip. Institutas nuo 2011 m. vykdo stažuotės programą ir kasmet siūlo ribotą stažuočių skaičių. Kvietimai teikti prašymus dėl stažuotės skelbiami instituto interneto svetainėje. Paprastai stažuotė trunka iki 24 savaičių.

Ar institutas samdo deleguotuosius nacionalinius ekspertus?

Taip. Kvietimai teikti prašymus deleguoti nacionalinius ekspertus į institutą skelbiami instituto interneto svetainėje. Tam, kad pareiškėjai būtų pasamdyti, jų kandidatūras turi remti jų darbdaviai.

Kas yra laikinasis tarnautojas?

Tai darbuotojų kategorija, kurių samdymą reglamentuoja Tarnybos nuostatai ir kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Laikinojo tarnautojo atlyginimas, darbo sąlygos ir išmokos iš esmės nesiskiria nuo nuolatinių darbuotojų. Tai apima ekspatriacijos išmoką, išmokas šeimai, socialinio draudimo išmokas, pvz., medicininį draudimą, teises į pensiją, mokesčių sąlygas, kasmetines atostogas ir atostogas dėl šeiminių priežasčių, darbo valandas bei galimybę dalyvauti profesiniuose ir kalbų mokymuose.

Sutartis su laikinuoju tarnautoju iš pradžių sudaroma trejiems metams. Sutartis gali būti pratęsta. Antrą kartą sutartis pratęsiama neribotam laikui.

Kas yra darbuotojas pagal sutartį?

Tai kitokia darbuotojų kategorija, tačiau jų samdymą irgi reglamentuoja Tarnybos nuostatai bei kitų tarnautojų įdarbinimo sąlygos. Darbuotojo pagal sutartį karjera skiriasi nuo laikinojo tarnautojo karjeros. Priskiriant naują darbuotoją tam tikram lygiui, atsižvelgiama į jo kvalifikaciją ir patirtį, tačiau nauji darbuotojai pagal sutartis paprastai priskiriami pirmai taikytino lygio pakopai. II, III ir IV pareigų grupėse turint didelę profesinę patirtį galima patekti į aukštesnį tos grupės lygį. Darbuotojai pagal sutartis taip pat gali turėti teisę į įvairias išmokas, taikomas laikiniesiems tarnautojams, atsižvelgiant į asmenines aplinkybes, kaip minėta pirmiau.

Darbuotojai pagal sutartis įdarbinami sudarant pirmą terminuotą mažiausiai trijų mėnesių, bet ne ilgiau nei penkerių metų trukmės sutartį. II, III ir IV pareigų grupėse sutartis atnaujinama dar vienam mažiausiai trijų mėnesių, bet ne ilgesniam nei penkerių metų laikotarpiui. Sutartis gali būti pratęsta. Antrą kartą sutartis pratęsiama neribotam laikui.

Kokia darbuotojų pagal sutartis įdarbinimo procedūra?

Institutas gali samdyti darbuotojus pagal sutartis arba per instituto vykdomas atviros atrankos procedūras, arba per atrankos procedūrą remiantis Europos personalo atrankos tarnybos (EPSO) kandidatų duomenų baze.

Kada bus skelbiamos kitos laisvos darbo vietos?

Asmenys, besidomintys darbu institute, turėtų periodiškai sekti informaciją, pateikiamą EIGE interneto svetainės karjeros galimybių skiltyje.

Kur turėčiau kreiptis, jeigu turėčiau papildomų klausimų dėl įdarbinimo?

Jei norėtumėte gauti daugiau informacijos, galite parašyti el. paštu eige.hr@eige.europa.eu.