EIGE - Euroopa Liidu soolise võrdõiguslikkuse teadmuskeskus

Oleme sõltumatu keskus ja peamine soolise võrdõiguslikkuse teabeallikas Euroopa Liidus. Aitame kaasa sellele, et Euroopa Liidust saaks võrdse kohtlemise liit, kus naised ja mehed, tüdrukud ja poisid kogu oma mitmekesisuses saavad vabalt järgida valitud eluteed, neil on võrdsed arenguvõimalused ning nad saavad võrdselt ühiskonnas osaleda ja seda juhtida.

EIGE ainulaadsed eksperditeadmised, uuringud, andmed ja vahendid aitavad poliitikakujundajatel kavandada meetmeid, mis on kaasavad, ümberkujundavad ja edendavad soolist võrdõiguslikkust kõigis eluvaldkondades. Jagame oma teadmisi tõhusalt ja teeme tihedat koostööd partneritega, et tõsta teadlikkust ELi ja riikide tasandil, samuti ELi kandidaatriikides ja potentsiaalsetes kandidaatriikides.

Soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks Euroopa Liidus

  • teeme teadusuuringuid, kogume ja analüüsime soolise võrdõiguslikkuse andmeid koos valdkonnaülese perspektiiviga;
  • töötame välja meetodeid, millega paremini koguda soolist statistikat ja soolisi andmeid;
  • edastame võrreldavaid ja usaldusväärseid andmeid ja teavet lootusel põhineva lähenemisviisi abil;
  • mõõdame soolise võrdõiguslikkuse olukorda nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil;
  • arendame metoodilisi vahendeid ja pakume tehnilist tuge soolise võrdõiguslikkuse süvalaiendamiseks kõigis ELi ja liikmesriikide poliitikavaldkondades;
  • teeme koostööd ELi institutsioonide, liikmesriikide, rahvusvaheliste organisatsioonide, vabaühenduste, võrdsete võimaluste organisatsioonide, ülikoolide ja ekspertide, uurimiskeskuste, sotsiaalpartnerite ja seotud asutuste, meedia ning meie ELi sõsarasutustega.