Description

ženy, děti a osoby náležející (nebo, o nichž se má za to, že náležejí) do skupiny, která se nachází ve znevýhodněném nebo marginalizovaném postavení

Additional notes and information

Tento termín je často zaměňován s termínem „znevýhodněná skupina“. Stereotypní předpoklad, že neoddělitelnou vlastností žen je „zranitelnost“, však zastírá skutečnost, že ženy jsou znevýhodňovány v důsledku stereotypních genderových rolí a postojů a jejich diskriminačního dopadu na ženy, který je udržován nečinností ze strany států, jež tuto problematiku účinně neřeší, přičemž v konečném důsledku mohou být ženy vystaveny zvýšenému riziku zranitelnosti vůči diskriminaci, včetně násilí. Proto se užívání termínu „zranitelná skupina“ nedoporučuje a namísto něj je vhodnější užívat termín „znevýhodněná skupina“.