Description

Ženski centar je specijalizovana služba koja pruža bilo kakvu podršku koja nije stambenog tipa (uključujući informacije, savjet, savjetovanje, praktičnu podršku, sudsku pratnju, pravne informacije, proaktivnu podršku i usluge na terenu) ženama žrtvama bilo kojeg vida nasilja, kao i njihovoj djeci.

Additional notes and information

Usluge koje pružaju ženski centri su ključne iz različitih razloga: skloništa za žene ne postoje u svim regionima, a ženski centri pružaju zastupanje i savjetovanje. Nekim ženama možda nije potreban smještaj u skloništu za žene, ali im je, naprimjer, potrebna podrška i zalaganje za pristup pravdi.