Description

консултација што помага законодавството и креирањето на политиките на ЕУ да бидат транспарентни, соодветно насочени и кохерентни

Additional notes and information

Консултациите, заедно со проценките на влијанието, евалуациите и експертизата, претставуваат клучна алатка за транспарентно и информирано креирање политики.

Тие помагаат да се обезбеди одлуките да се носат во согласност со принципите на пропорционалност и супсидијарност, и да се засноваат на докази и на искуствата и гледиштата на оние на кои влијаат политиките и кои се вклучени во нивното спроведување.

Меѓу засегнатите страни се среќаваат родови експерти, женски организации, други организации од граѓанскиот сектор и социјални партнери.

Консултациите со засегнатите страни се дел од партиципативниот пристап кон интегрирањето на родовата перспектива.

Низ циклусот на политики од суштинско значење е тесната поврзаност со сите засегнати страни во политиките за да се вклучат загриженостите, очекувањата и гледиштата на разните целни групи.

Се препорачува во сите процеси на политиките да се вградат можности и структури за вклученост на засегнатите страни и консултација со нив.