Description

vaginální, anální nebo orální vniknutí sexuální povahy do těla druhé osoby jakoukoli částí těla nebo předmětem bez jejího souhlasu či jiné jednání sexuální povahy bez souhlasu druhé osoby, pokud se jej dopustil manžel/manželka, bývalý manžel / bývalá manželka, bývalý/bývalá nebo stávající partner/partnerka, s nímž/níž oběť znásilnění žije nebo žila v partnerském vztahu uznaném podle vnitrostátních právních předpisů

Additional notes and information

Za znásilnění mezi manžely se považuje také případ, kdy je manželka či manžel nebo bývalá manželka či bývalý manžel přes svůj nesouhlas přinucena či přinucen podílet se na aktech sexuální povahy se třetí osobou. Souhlasem se rozumí dobrovolné souhlasné vyjádření jakožto výsledek svobodné vůle dané osoby. Podle Úmluvy Rady Evropy o prevenci a potírání násilí na ženách a domácího násilí je za přitěžující okolnost považována skutečnost, že znásilnění mezi stávajícími nebo bývalými partnery bylo spácháno v atmosféře blízkosti a důvěry spojené s partnerským vztahem, což je třeba vzít v úvahu při stanovení trestu.