Description

Квота је позитиван инструмент мерења чији је циљ убрзање постизања родно уравнотеженог учешћа и заступљености. Утврђује се сразмера (проценат) или број места или мандата која ће бити додељена женама и/или мушкарцима, углавном према одређеним правилима или критеријумима.

Additional notes and information

Квоте се могу применити како би се исправила претходна родна неравнотежа у различитим областима и на различитим нивоима, укључујући политичке скупштине, положаје одлучивања у јавном, политичком и економском животу (корпоративни одбори), као и да би се осигурало укључивање жена и њихово учешће у међународним телима, или као средство за промовисање једнаког приступа могућностима обуке или пословима. Квоте чији је циљ повећање родно уравнотежене заступљености могу бити прописане уставом или законом о изборима, раду или родној равноправности (законске родне квоте, које могу подразумевати санкције због непоштовања прописа) или се могу примењивати на добровољној основи (добровољне квоте политичких партија). Врсте квота такође се разликују у зависности од аспекта процеса избора и процеса номиновања који квота циља.