Description

Erimeede, mille eesmärk on kiirendada sootasakaalus osaluse ja esindatuse saavutamist ja millega kehtestatakse konkreetne proportsioon (protsent) või kohtade arv, mida peavad täitma naised ja/või mehed ja mis enamasti toimub teatud reeglite või kriteeriumide alusel

Additional notes and information

Kvoote võib rakendada selleks, et parandada soolise tasakaalu puudumist eri valdkondades ja eri tasanditel, sh poliitilistes kogudes, otsustuspositsioonidel avalikus ja poliitilises elus ning majanduses (ettevõtete juhatused) ning et tagada naiste kaasamine ja nende osalus rahvusvahelistes asutustes või tööriistana, mida kasutada koolitusvõimalustele või tööle võrdse juurdepääsu edendamiseks. Sooliselt tasakaalustatud esindatuse suurendamiseks mõeldud kvoodid võivad tuleneda põhiseadusest või valimis-, töölepingu- või soolise võrdõiguslikkuse seadusest (seadusest tulenevad sookvoodid, mille eiramine võib tuua kaasa sanktsioone). Kvoodid erinevad selle alusel, millist valiku- või ametisse nimetamise aspekti kvoodiga muuta tahetakse.