Description

Процес на ориентирана към пазара икономическа реформа, насочена към възстановяване на устойчив баланс на плащанията, намаляване на инфлацията и създаване на условия за устойчив растеж на приходите на глава от населението.

Additional notes and information

Програмите за структурно приспособяване обикновено се предприемат в отговор на криза в баланса на плащанията в развиващите се държави. Оценката на въздействието по пол при изготвяне и прилагането им дава възможност за определяне на измеренията на половете, които засягат процеса на прилагане, или различията между половете в тежестта на приспособяването. Този инструмент е използван от няколко агенции за развитие в индустриализираните държави с цел преразглеждане на техните програми за приспособяване.