Description

politika ili praksa uglavnom simbolične prirode koja uključuje pokušaje ispunjavanja obveza prema utvrđenim ciljevima, kao što su dobrovoljne ili obavezne rodne kvote, uz ograničene napore ili geste, posebice prema manjinskim skupinama i ženama, na načine koji neće promijeniti moć koju predominantno drže muškarci niti takvu organizacijsku strukturu

Additional notes and information

Ova se praksa često provodi za vrijeme predizbornih kampanja.