Description

diskriminering som inträffar då en bestämmelse, ett kriterium eller en praxis av till synes neutral karaktär försätter personer av ett kön i en särskild missgynnad ställning jämfört med personer av det andra könet, såvida inte bestämmelsen, kriteriet eller praxisen är objektivt motiverade av ett legitimt mål och medlen för att uppnå det målet är lämpliga och nödvändiga

Additional notes and information

Begreppet fokuserar på den effekt en regel eller praxis har och tar hänsyn till den vardagliga sociala verkligheten.
Indirekt diskriminering uppstår när en lag, politik eller ett program inte uppfattas som diskriminerande men har en diskriminerande effekt vid genomförandet. Detta kan förekomma till exempel när kvinnor missgynnas jämfört med män med avseende på åtnjutandet av en särskild möjlighet eller fördel som grundar sig på befintliga ojämlikheter. Tillämpning av könsneutral lagstiftning kan leda till att befintlig ojämlikhet förblir densamma eller att den förvärras.