Description

Репродуктивна, продуктивна и ръководна роля в общността.

Additional notes and information

Стойността, определена на тези роли, влияе върху начина, по който жените и мъжете определят приоритети в планирането на програми или проекти. Отчитането или неотчитането на тези роли може да увеличи или ограничи шансовете на жените да се възползват от възможностите за развитие. В повечето общества жените с ниски доходи изпълняват трите роли, докато мъжете по принцип извършват продуктивни и общностни политически дейности, които обикновено генерират доходи, статут или власт. Репродуктивната роля на жените включва грижата и издръжката на реалната и бъдещата работна сила на семейството (задължения, свързани с раждане на деца, и домашни задължения). Продуктивната роля на жените е свързана с работата, която жените и мъжете извършват срещу заплащане в пари или в натура (пазарна продукция, неформално производство, домашно производство, осигуряване на прехрана). Ръководната роля на жените в общността включва работа, най-вече свързана с полагане на грижи и неплатен труд, и предоставяне на колективни ресурси като вода, здравеопазване и др.