Description

Kui isikut koheldakse tema soo, vanuse, rahvuse, nahavärvi, etnilise kuuluvuse, usutunnistuse või veendumuste, tervise, puude, seksuaalse sättumuse või sooidentiteedi tõttu halvemini, kui koheldakse, on koheldud või koheldaks teist isikut samalaadses olukorras

Additional notes and information

Kuigi see määratlus viitab sellele, et inimest, keda koheldakse halvemini, tuleb võrrelda inimesega, kes on samalaadses olukorras, siis Euroopa kohtupraktikast (Euroopa Kohtu kohtuotsustest) tuleneb, et kui inimene on pandud ebasoodsasse olukorda seetõttu, et ta on mees või naine, siis on see diskrimineerimine ja samalaadse olukorraga võrdlemist ei nõuta. Naise ebasoodne kohtlemine tema raseduse või sünnituspuhkuse tõttu on naiste otsene diskrimineerimine.