Description

Представителство или на жените, или на мъжете в орган, вземащ решения в обществения и политическия живот, което не спада под 40% като праг на паритета.

Additional notes and information

Съществуват различни определения. В строгия смисъл на думата балансираното по пол участие предполага равно представителство, което често се нарича паритет на участието на жените и мъжете по препоръка на Европейския парламент.